Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Karel Šulc platné od 1.12.2016

1. Všeobecná ustanovení a vymezení základních pojmů

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností Karel Šulc, se sídlem Kostelecká 208, 27713 Jiřice,  IČ: 16589769, zapsána v obchodním rejstříku vedeném  městským úřadem Neratovice Č. j. : ZU/U1476/2012/Du,  (dále jen Prodejce), na straně jedné a Kupujícími na straně druhé.

1.2 Kupujícím je Spotřebitel nebo Podnikatel.

1.3 Kupující spotřebitel (dále jen Spotřebitel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

1.4 Kupující podnikatel (dále jen Podnikatel) je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za Podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele. .Kupující, který při uzavírání kupní smlouvy uvede jméno své firmy, její sídlo a IČ, je považován za Podnikatele a nevztahuje se tak na něj právo ochrany spotřebitele (např. reklamace nemusí být vyřízena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží koupené přes internet do 14 dnů atd.).

1.5 Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, Novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

1.6 Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené v kterékoli provozovně Prodejce, či na základě telefonické či emailové objednávky zaslané Kupujícím obchodnímu zástupci Prodejce.

1.7 Pokud jsou mezi Prodejcem a Podnikatelem smluvně uzavřeny individuální obchodní podmínky, mají tyto individuální smluvní podmínky přednost před těmito obchodními podmínkami.

2. Kontaktní údaje Prodejce

Název: Karel Šulc
Sídlo: Kostelecká 208, 277 13 Jiřice
Ič.:16589769
Společnost je zapsaná v živnostenském rejstříku  vedeném  městským úřadem Neratovice                        Č. j. : ZU/U1476/2012/Du
email: info@virivkysulc.cz
Kontaktní adresa: Kostelecká 208, 277 13 Jiřice

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 V případě maloobchodního prodeje jsou informace o zboží a ceně uváděné Prodejcem závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení a nákladů na individuální úpravy zboží dle žádosti Kupujícího.

3.2 V případě velkoobchodního prodeje jsou informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány bez všech daní (např. DPH), poplatků a nákladů na doručení a nákladů na individuální úpravy zboží dle žádosti Kupujícího.

3.3 V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které aktuálně není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, nebo o zboží speciálně upravené dle požadavků Kupujícího, může být ze strany Prodejce požadována úhrada (i nevratné) zálohy.

3.4 Pokud není cena zboží známá v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou obou stran později, kdy v tomto případě má Kupující povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny Prodejcem sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že Kupující nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou Prodejce, který je následně oprávněn objednávku zrušit bez sankcí pro obě strany.

3.5 Objednat zboží lze osobně v prodejně Prodejce, telefonicky, emailem či prostřednictvím internetového obchodu Prodejce. Jakákoliv zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout Prodejci v objednávce údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. jméno/název, doručovací adresa, fakturační údaje, kontaktní telefon/email, preferovaný způsob dodání atd.).

3.5 Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky Prodejce. Pokud Kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které Prodejce nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi či zboží které momentálně není skladem, smlouva nevznikne. Prodejce zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si Kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

3.6 K uzavření kupní smlouvy dochází v momentě, kdy Prodejce objednávku Kupujícímu potvrdí.

3.7 Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami dostatečně seznámil a že s nimi souhlasí.

3.8 V případě dodatečné změny objednávky, která již byla dříve potvrzena Prodejcem, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany až okamžikem potvrzení změny objednávky Prodejcem. Prodejce není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání Kupujícího.

3.9 V případě úplného zrušení objednávky již potvrzené Prodejcem, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany Prodejce, může Prodejce po Kupujícím požadovat smluvní pokutu (tzv. storno poplatek) ve výši 10 % z celkové ceny objednávky (tj. z celkové ceny zboží včetně všech daní a příplatků), minimálně však 100 Kč bez DPH. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok Prodejce na náhradu případně vzniklé škody, především vynaložené náklady na přepravu zboží ke Kupujícímu.

3.10 V případě zájmu Spotřebitele je možné uhradit cenu zboží formou splátkového prodeje prostřednictvím uzavření smlouvy o splátkovém prodeji. Tuto smlouvu může Spotřebitel uzavřít osobně v prodejně Prodejce nebo dálkově prostřednictvím internetového obchodu Prodejce. Konkrétní podmínky uzavření smlouvy o splátkovém prodeji lze získat na emailu info@virivky-sulc.cz

3.11 Obrázky u zboží mají v některých případech pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat přesné podobě věci.

3.12 Pokud jsou mezi Prodejcem a Podnikatelem smluvně dohodnuty jiné individuální podmínky a náležitosti vedoucí k uzavření kupní smlouvy, mají tyto individuální smluvní podmínky přednost před těmito obchodními podmínkami.

4. Doručení zboží

4.1 Není-li u zboží uvedena speciální lhůta dodání, pak u zboží, které má Prodejce k dispozici na skladě, je toto zboží k vyzvednutí na jeho provozovnách do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky, případně je do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky doručeno na Kupujícím zvolenou adresu, případně je termín dodání stanoven na základě dohody mezi Prodejcem a Kupujícím. O dodací lhůtě zboží, které v době objednávky není skladem, bude Kupující informován nejpozději do dvou pracovních dnů.

4.2 Kupující je povinen v dohodnuté lhůtě objednané zboží převzít a zaplatit.

4.3 Kupní cenu za dodávané zboží je možno (dle volby Kupujícího a technické možnosti Prodejce) zaplatit hotově či kartou při převzetí, dobírkou při doručení přepravcem či bankovním převodem. Způsob platby a termín splatnosti je vždy dohodnut individuálně, nejpozději při potvrzení objednávky Prodejcem.

4.4 Kupující je oprávněn od přepravce nepřevzít zboží, které je zjevně poškozeno nebo je zjevně poškozen značným způsobem jeho obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Kontrole stavu doručené zásilky je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu, ochranné pásce atd. Zvlášť protržený karton nebo zdeformované rohy obalu mohou být signálem, že zboží nebude zřejmě v pořádku. V případě odmítnutí převzetí doručovaného zboží z důvodu jeho poškození je Kupující povinen s dopravcem sepsat zápis o škodě a jeho kopii neprodleně zaslat na email Prodejce. Pracovník přepravní služby je povinen tento zápis o škodě sepsat. Na případné Reklamace plynoucí z doručení poškozeného zboží bez existence zápisu o škodě nebude Prodejce brát zřetel.

4.5 Nepřevezme-li Kupující zboží na jeho žádost zaslané přepravcem na jím určenou adresu, je Prodejce oprávněn účtovat Kupujícímu již provedenou dopravu směrem ke Kupujícímu, jakožto i druhou dopravu směrem od Kupujícího zpět k Prodejci. Prodejce je také v tomto případě oprávněn účtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny objednávky (tj. z celkové ceny zboží včetně všech daní a příplatků), minimálně však 100 Kč bez DPH. Prodejce je dále oprávněn nepřevzaté zboží prodat jinému Kupujícímu.

4.6 Je-li Kupující v prodlení s převzetím  zboží, které si žádal osobně vyzvednout v provozovně Prodejce,  je Prodejce oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně na prodlení upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží prodat jinému Kupujícímu a zároveň si účtovat náklady na přípravu a uskladnění nevyzvednuté objednávky ve výši 100 Kč bez DPH za každý den prodlení od uplynutí dodatečné lhůty pro vyzvednutí zboží.

4.7 Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, předá Prodejce Kupujícímu ihned při převzetí zboží. V případě technického problému na straně prodávajícího nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží Kupujícímu.

4.8 Daňový doklad (faktura) slouží zároveň jako záruční list. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodejce v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující práva z nich uplatnit (viz Reklamační řád).

4.9 Cena dopravy objednaného zboží a její způsob je domlouván individuálně. Pokud není stanoveno jinak, je cena dopravy odvozena od celkové hmotnosti objednaného zboží a místa (respektive PSČ) doručení. Před odesláním objednaného zboží je Kupujícímu cena dopravy vždy již známa a jím odsouhlasena.

4.10 Prodejce neručí Kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.

4.11 Pokud jsou mezi Prodejcem a Podnikatelem smluvně dohodnuty jiné podmínky doručení zboží, mají tyto smluvní podmínky přednost před těmito obchodními podmínkami.

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy - Spotřebitel

5.1 U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující Spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedené platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se Spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5.2 Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv předtím, než Prodejce předá objednané zboží přepravci.

5.3 Písemné odstoupení od smlouvy Spotřebitel Prodejci zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, číslo faktury a zvolený způsob vrácení zboží.

5.4 Prodejce je povinen Spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od obdržení odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal, ne však dříve, než obdrží vracené zboží zpět. V případě zaslání zboží Spotřebiteli na dobírku, bude vrácení kupní ceny provedeno bankovním převodem na účet Spotřebitele.

5.5 Nabízí-li Prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je oprávněn kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

5.6 Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je Spotřebitel povinen Prodejci zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno Prodejci kompletní, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Zboží zaslané na dobírku nebude Prodejcem od přepravce převzato.

5.7 Náklady vrácení zboží nese Spotřebitel.

5.8 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodejce oprávněn vůči Spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vracené částky (kupní ceny).

5.9 Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty po odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejich cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodejce; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby a u smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost.

5.10 Dojde-li k využití práva Spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, je Spotřebitel povinen spolu s vraceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky (tj. zboží dodané za 0 Kč) včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany Spotřebitele, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodejce právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy - Podnikatel

6.1 Prodlení Prodejce s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy. V případě, že Prodejce nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s Podnikatelem, je Podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno Prodejci.

6.2 Podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení Prodejce, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu určenou Podnikatelem v objednávce (tj. pokud již objednané zboží bylo předáno přepravci).

6.3 Prodejce je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti Podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo Prodejce na náhradu škody.

6.4 Pokud jsou mezi Prodejcem a Podnikatelem smluvně dohodnuty jiné individuální podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy, mají tyto individuální smluvní podmínky přednost před těmito obchodními podmínkami.

6.5 Vrácení bezvadného zboží po jeho přijetí a zaplacení Podnikatelem je možné pouze na základě individuálně smluvených podmínek s Prodejcem.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění – Jakost při převzetí

7.1 Pokud má zboží v době, kdy jej Kupující převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Prodejce odpovídá.

7.2 Spotřebitel může u Prodejce uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

7.3 Není-li individuálně smluvně ujednáno jinak, pak Podnikatel může u Prodejce uplatnit nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží bezplatné odstranění vady nebo slevu z kupní ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

7.4 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.5 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.6 Prodejce není povinen nároku Spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že Spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7.7 U prodávaného použitého zboží Prodejce neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodejce neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

7.8 Při prodeji použitého či poškozeného zboží, na které je při uzavření kupní smlouvy poskytnuta z těchto důvodů sleva z kupní ceny, může Spotřebitel uplatnit nárok na bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny do 12 měsíců od převzetí daného zboží.

7.9 Podrobný postup, jak může Kupující uplatnit nároky plynoucí z jakosti při převzetí, je popsán v Reklamačním řádu, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

8. Práva a povinnosti z vadného plnění – Zákonná práva z vad

8.1 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, do 24 měsíců od převzetí.

8.2 Není-li smluvně individuálně ujednáno jinak, pak Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, do 5 dnů od převzetí věci.

8.3 Při nepodstatném porušení smlouvy (většinou opravitelná vada) je Kupující oprávněn v uvedené lhůtě uplatnit reklamaci a dle své volby požadovat bezplatnou opravu nebo přiměřenou slevu z kupní ceny (viz § 2107).

8.4 Při podstatném porušení smlouvy (většinou neopravitelná vada) je Kupující oprávněn v uvedené lhůtě uplatnit reklamaci a dle své volby požadovat slevu z kupní ceny, výměnu součásti, dodání nové věci bez vady nebo odstoupení od kupní smlouvy (viz § 2106).

8.5 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí uznaná reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři uznané vady současně), může Spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

8.6 Spotřebitel je povinen oznámit vadu Prodejci bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Spotřebitel je rovněž povinen zabezpečit, aby jeho používání věci, poté co vadu zjistil, nezpůsobilo další poškození věci.

8.7 Prodejce neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Stejně tak Prodejce neodpovídá za pokles kapacity baterie elektrokola, které je způsobeno běžným provozem elektrokola.

8.8 Podrobný postup, jak může Kupující uplatnit zákonná práva z vad, je popsán v Reklamačním řádu, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Spotřebitel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodejcem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy, včetně jejich předání přepravci za účelem doručení objednaného zboží.

9.2 Spotřebitel souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje Prodejce využíval pro vlastní marketingové účely (zasílání obchodních sdělení), tj. pro propagaci společnosti Karel Šulc a produktů nabízených touto společností.

9.3 Spotřebitel má právo být informován, jaké údaje o něm Prodejce eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich dalším zpracováním.

9.4 Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.5 Spotřebitel může Prodejci sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

10. Řešení sporů

10.1 Vzájemné spory mezi Prodejcem a Kupujícím řeší obecné soudy.

10.2 Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

10.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodejcem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodejce poprvé.

10.4 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.5 Spotřebitel se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

10.6 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

11. Ostatní

11.1 Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí Prodejce. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které Prodejce získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

11.2 Prodejce se zavazuje informovat řádně Kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné, s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje Prodejce potřebné informace v písemném, srozumitelném manuálu přiloženém k výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

11.3 Prodejce zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Spotřebitel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů v jakékoliv prodejně Prodejce.

11.4 Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

11.5 Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Prodejce.

11.6 Veškeré zboží zůstává až do úplného zaplacení fakturované částky majetkem Prodejce. V případě nedodržení data splatnosti může být Kupujícímu účtován zákonný poplatek z prodlení, zákonný úrok z prodlení anebo smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11.7 Otázky týkající se kupní smlouvy a obchodních podmínek se řídí českým právem.

11.8 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.12.2016.