REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro prodej zboží, který je přílohou obchodních podmínek společnosti Karel Šulc

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tento Reklamační řád je přílohou Obchodních podmínek společnosti Karel Šulc, se sídlem Kostelecká 208, 27713 Jiřice,  IČ: 16589769, zapsána v obchodním rejstříku vedeném  městským úřadem Neratovice Č. j. : ZU/U1476/2012/Du  (dále jen Prodejce) ze dne 1. 12. 2016.

1.2 Kupujícím je Spotřebitel nebo Podnikatel.

1.3 Kupující spotřebitel (dále jen Spotřebitel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

1.4 Kupující podnikatel (dále jen Podnikatel) je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet 
a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za Podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele. Kupující, který při uzavírání kupní smlouvy uvede firmu, její sídlo a IČ, je považován za Podnikatele a nevztahuje se tak na něj právo ochrany Spotřebitele (např. Reklamace nemusí být vyřízena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží koupené přes internet do 14 dnů atd.).

1.5 Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen Reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto Reklamačním řádem. Záležitosti tímto Reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodejce seznámí Kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost Kupujícího mu jej předá v textové podobě.

1.6 Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen NOZ) 
a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, oba ve znění ke dni 1. 1. 2014.

1.7 Prodejce neodpovídá za vady v těchto případech

a) je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

b) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží 
při převzetí Kupujícím,

c) vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním (např. přirozený úbytek kapacity baterie) nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti či datem spotřeby),

d) je způsobena Kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Kupujícího či mechanickým poškozením,

e) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodejce (např. živelná pohroma, přírodní vlivy atd.).

2. Jakost při převzetí (tj. shoda s kupní smlouvou)

2.1 Pokud má převzaté zboží v době, kdy Kupující předmět kupní smlouvy převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Prodejce odpovídá.

2.2 Spotřebitel může u Prodejce uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

2.3 Není-li individuálně smluvně ujednáno jinak, pak Podnikatel může u Prodejce uplatnit nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží bezplatné odstranění vady nebo slevu z kupní ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

2.4 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

2.5 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Spotřebitelem (resp. Podnikatelem, když při uzavření smlouvy není z okolností zřejmé, že se zboží týká také jeho podnikatelské činnosti), má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2.6 Prodejce není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

2.7 U prodávaného použitého zboží Prodejce neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodejce neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

2.8 Při prodeji použitého či poškozeného zboží, na které je při uzavření kupní smlouvy poskytnuta z těchto důvodů sleva z kupní ceny, může Spotřebitel uplatnit nárok na bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny do 12 měsíců od převzetí daného zboží.

3. Zákonná práva z vad

3.1 Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by Kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

3.2 Je-li vada podstatným porušením smlouvy (neopravitelná vada), má Kupující dle své volby právo na přiměřenou slevu, výměnu vadné součásti, dodání nové věci nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Viz § 2106 NOZ.

3.3 Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy (opravitelná vada), má Kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu. Viz § 2107 NOZ.

3.4 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí uznaná reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři různé uznané vady současně), může Spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

4. Uplatnění reklamace

4.1 Spotřebitel má právo uplatnit reklamaci u Prodejce v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodejce zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

4.2 Podnikatel může uplatnit reklamaci u obchodního zástupce Prodejce, se kterým uzavíral kupní smlouvu, případně v provozovně Velkoobchodu. Pro řádné uplatnění reklamace však musí na své náklady zajistit doručení reklamovaného zboží do provozovny Prodejce.

4.3 Pro rychlejší vyřízení Reklamace je Kupujícímu doporučeno uplatňovat reklamace přímo v Servisním středisku Karel Šulc, Kostelecká 208, 277 13 Jiřice email: info@virivky-sulc.cz

4.4 Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu (faktura vystavená Prodejcem), potvrzení o povinnostech Prodejce z vadného plnění uvedených v záručním listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

4.5 Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

4.6 Za řádné uplatnění Reklamace se považuje doručení reklamovaného zboží na provozovnu Prodejce. Pouhé nahlášení Reklamace po telefonu či emailem, či případné zaslání fotografií údajné závady se považuje za nedostatečné.

4.7 Pokud by uplatnění práva z vad mělo Kupujícímu činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění Reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, může Prodejce po dohodě s Kupujícím posoudit vadu buď na místě (tj. na místě u Kupujícího), nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout Prodejci potřebnou součinnost, včetně prodloužení zákonné lhůty na vyřízení Reklamace. V případě, že se ze zabudované/instalované věci dá bez větších komplikací vyjmout její součást vykazující vadu, a pro kterou je daná věc reklamována, je Kupující pro řádné uplatnění reklamace povinen tuto součást doručit do provozovny Prodejce, pakliže k tomu byl Prodejcem vyzván.

4.8 Při oznámení vady je Kupující povinen sdělit Prodejci, jaké právo z vady si zvolil (viz body 3.2 a 3.3). Změna volby bez souhlasu Prodejce je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

4.9 Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

4.10 Prodejce je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění Reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Kupujícím požadovaný způsob vyřízení Reklamace a způsob jakým bude Kupující informován o jejím vyřízení.

5. Lhůta pro uplatnění zákonných práv z vad - Spotřebitel

5.1 Spotřebitel je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, 
že na zboží je vada. Prodejce neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

5.2 Spotřebitel může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. 
U použitého zboží je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkrácena na 12 měsíců - takové zkrácení lhůty může Prodejce uvést v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u Prodejce uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo Prodejce či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

5.3 Uplatní-li Spotřebitel vůči Prodejci vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a Spotřebitel je nemůže užívat, tj. záruční doba se prodlužuje o dobu od řádného uplatnění Reklamace do oznámení o vyřízení reklamace, tj. do doby, kdy byl Spotřebitel povinen si reklamovanou věc vyzvednout.

5.4 Spotřebitel bere na vědomí, že v případě výměny zboží nebo jeho části v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

5.5 Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi Spotřebitelem a Prodejcem.

6. Lhůta pro uplatnění zákonných práv z vad - Podnikatel

6.1 Podnikatel může svá zákonná práva z vad uplatnit ve lhůtě 5 dní od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u Prodejce uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

6.2 Uplatní-li Podnikatel vůči Prodejci vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a Podnikatel je nemůže užívat.

6.3 V případě výměny zboží nebo jeho části v rámci vyřízení reklamace může Podnikatel svá zákonná práva z vad uplatnit ve lhůtě 5 dní od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u Prodejce uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

7. Vyřízení reklamace

7.1 Prodejce je povinen o Reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (především u produktů řady MSpa.

7.2 Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodejce měnit jednou zvolený způsob vyřízení Reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

7.3 Reklamace Spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodejce se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.4 Reklamace Podnikatele uplatněná do 5 dní od převzetí objednaného zboží bude vyřízena nejpozději do 30 dní od řádného uplatnění reklamace u Prodejce. Reklamace uplatněné později lhůtu pro vyřízení nemají, tj. lhůta pro vyřízení není stanovena, pakliže není smluvně ujednáno jinak.

7.5 Připadá-li poslední den lhůty pro vyřízení reklamace na víkend či svátek, posouvá se lhůta pro vyřízení reklamace na nejbližší další pracovní den.

7.6 Způsob vyřízení Reklamace a dobu jejího trvání je Prodejce povinen Kupujícímu písemně potvrdit.

7.7 O vyřízení Reklamace bude Kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků (email, SMS, telefonní hovor, dopis).

7.8 Pokud bude Reklamace Spotřebitele vyřízena vrácením kupní ceny či slevou z kupní ceny, bude mu tato částka zaslána na jeho bankovní účet a to bez ohledu jakým způsobem došlo k úhradě kupní ceny Spotřebitelem.

7.9 Pokud bude reklamace Podnikatele vyřízena vrácením kupní ceny či slevou z kupní ceny, bude tato částka použita na úhradu následujících objednávek, tj. nebude zaslána Podnikateli na bankovní účet ani vyplacena v hotovosti.

7.10 Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno vyřízení Reklamace. Po této době je Prodejce oprávněn účtovat si skladné ve výši 100 Kč bez DPH za každý den prodlení, či zboží své pomocně prodat na účet Kupujícího, pakliže účtované skladné přesáhne hodnotu reklamovaného zboží. O tomto postupu musí Prodejce Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

8. Náklady Reklamace

8.1 Je-li Reklamace uznána za oprávněnou, má Spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Spotřebitel je povinen toto právo uplatnit nejpozději do 30 dnů od oznámení o vyřízení jeho Reklamace.

8.2 V případě Reklamace uplatněné Podnikatelem nese náklady na uplatnění Reklamace sám Podnikatel. Náklady na zpětné doručení vyřízené Reklamace (tj. doručení zpět na adresu Podnikatele nebo jím určenou adresu jeho Spotřebitele) nese Prodejce. Reklamace zaslané Podnikatelem ze zahraničí budou na náklady Prodejce zaslány zpět pouze v rámci ČR. Náklady přepravy mimo ČR nese Podnikatel, pakliže není smluvně ujednáno jinak.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Spotřebitel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodejcem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem vyřízení Reklamace, včetně jejich předání přepravci za účelem doručení reklamovaného zboží zpět Spotřebiteli.

9.2 Spotřebitel souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje Prodejce využíval pro vlastní marketingové účely (zasílání obchodních sdělení), tj. pro propagaci společnosti Karel Šulc a produktů nabízených touto společností.

9.3 Spotřebitel má právo být informován, jaké údaje o něm Prodejce eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich dalším zpracováním.

9.4 Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.5 Spotřebitel může Prodejci sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

9.6 Za osobní údaje Spotřebitele, které při uplatnění Reklamace sdělí Podnikatel Prodejci za účelem vyřízení reklamace Podnikatele, odpovídá výhradně Podnikatel.

10. Řešení sporů

10.1 Vzájemné spory mezi Prodejcem a Kupujícím řeší obecné soudy.

10.2 Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z 10.2 Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

10.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodejcem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodejce poprvé.

10.4 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.5 Spotřebitel se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz poradna či na telefonu 299 149 009.

10.6 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

10.7 V případě, že Prodejce Reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se Kupující, nebo po dohodě s Prodejcem obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

11. Smluvní záruka za jakost

11.1 Poskytl-li Prodejce nad rámec svých zákonných povinností smluvní záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto Reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech Prodejce z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

12.2 Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 12. 2016.